#9007

De Tomaso Pantera GTS, Jg. 76/ GT4 Umbau 


         

         
https://www.youtube.com/watch?v=MNquc1_cmAI
https://www.youtube.com/watch?v=UlSnXipBEBA
https://www.youtube.com/watch?v=Q1H0Azot9aY
https://www.youtube.com/watch?v=iTI_AsqTIzw
https://www.youtube.com/watch?v=eStASH7TS5I
https://www.youtube.com/watch?v=MNquc1_cmAI&index=4&list=PLF40EB26BD6F92F48
https://www.youtube.com/watch?v=hcWU1XN8nOU&list=PLF40EB26BD6F92F48&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=IXkTrj7TEG8&index=8&list=PLF40EB26BD6F92F48